Kadry- 2020

ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego w 2020 r.
Dla pracowników zatrudnionych na pełen etat, podstawa wymiaru zasiłku, od której oblicza się zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wyrównawczy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne, nie może być niższa od 1 stycznia 2020 r. niż 2243,54 zł.

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło do 2600 zł. Dla niektórych osób oznacza to wyższą podstawę, od której nalicza się zasiłek.

Dla pracowników zatrudnionych na pełen etat, podstawa wymiaru zasiłku, od której oblicza się zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wyrównawczy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne, nie może być niższa od kwoty określonej przepisami. Od 1 stycznia tego roku, nie może być ona niższa niż 2243,54 zł, czyli kwota minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o 13,71%. Ten procent to kwota, która odpowiada stopie procentowej składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej ze środków pracownika.

Jeśli płatnik zasiłku, którym może być pracodawca albo ZUS, ustali, że podstawa zasiłku przysługującego po 1 stycznia 2020 r., czyli przeciętne wynagrodzenie z 12 miesięcy przed powstaniem prawa do zasiłku, jest niższa niż 2243,54 zł, to podwyższy ją do tej właśnie wysokości. Płatnik, gdy ustala podstawę zasiłku, uwzględnia nie tylko pensję zasadniczą, lecz także inne składniki wynagrodzenia, np. premie, prowizje lub inne dodatki.

W wypadku pracujących na części etatu minimalna podstawa wymiaru zasiłku jest zmniejszana proporcjonalnie do czasu pracy.

Podstawy wymiaru zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego przysługującego u tego samego pracodawcy nie oblicza się bowiem na nowo (z nowego okresu), jeżeli w pobieraniu tego wynagrodzenia za okres choroby i zasiłków – bez względu na ich rodzaj – nie było przerwy lub przerwa trwała krócej niż trzy miesiące kalendarzowe.

Źródło; https://kadry.infor.pl/kadry/ubezpiecze ... 020-r.html
ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Składka zdrowotna w 2020 r.
Znana jest już wysokość składki zdrowotnej w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. Ile wynosi ubezpieczenie zdrowotne i jaką kwotę od podatku ma prawo odliczyć przedsiębiorca w 2020 r.? Ile wynoszą wszystkie składki ZUS w 2020 r.?

Główny Urząd Statystyczny opublikował w dniu 21 stycznia 2020 r. wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2019 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło zatem 5368,01 zł.

Z kolei podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75 % tej sumy, czyli kwota 4026 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru.

Oznacza to, że składka zdrowotna w 2020 roku wynosi 362,34 zł. W porównaniu z rokiem 2019 jest to wzrost o 20,02 zł.

Składkę w nowej wysokości – 362,34 zł przedsiębiorcy opłacą w lutym 2020 r., regulując należności za styczeń 2020 r.


Wysokość wszystkich składek
O tym, jaka będzie wysokość składek ZUS decyduje kwota przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Zgodnie z założeniami projektu budżetu na 2020 r., w 2020 r. wzrośnie ona z kwoty 4765 zł do 5227 zł. Obecnie przedsiębiorcy opłacają składki od zadeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż 60 procent średniego wynagrodzenia. W 2020 roku jest to – zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej kwota 3136,20 zł.

Ile wynosi składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa i fundusz pracy w 2020 r.?

• składka emerytalna - 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)
• składka rentowa - 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)
• składka chorobowa - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
• składka wypadkowa - 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)
• składka na Fundusz Pracy - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)

Łącznie przedsiębiorcy zapłacą 1431,48 zł miesięcznie. To aż o 114,51 zł więcej niż w 2019 roku.

Składka zdrowotna do odliczenia za 2020 r.
Podatnik ma prawo do odliczenia 7,75% z podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne od podatku w ramach rozliczeń podatku od osób fizycznych. Oznacza to, że odliczeniu podlega kwota 312,02 zł miesięcznie.

Preferencyjny ZUS
Wyższe składki zapłacą również osoby rozpoczynające działalność gospodarczą i korzystające z preferencji w płaceniu ZUS.

- składka emerytalna wyniesie 152,26 zł,

- składka rentowa 62,40 zł,

- składka chorobowa 19,11 zł,

- składka wypadkowa 13,03 zł.

Razem to 246,80 zł

Źródło: https://kadry.infor.pl/ubezpieczenia-sp ... 020-r.html
ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Składka zdrowotna w 2020 r. cz.2

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
Zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego mają m.in.:

- pracownicy, zleceniobiorcy,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- dzieci, studenci, uczniowie,

- emeryci, renciści

- bezrobotni.

Oznacza to, że osoba prowadząca działalność pozarolniczą ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do korzystania bezpłatnie z publicznej służby zdrowia.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej
Przepisy dają możliwość zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej, zarówno w całości jak i w części. Dotyczy to przedsiębiorców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (u których stwierdzono umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności) oraz emerytów i rencistów.

Przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne jeżeli:

- jest emerytem lub rencistą i otrzymuje świadczenie emerytalne lub rentowe w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia – w roku 2020 r. jest to kwota 2600 zł oraz

- jest emerytem lub rencistą i uzyskuje dodatkowe przychody tytułu działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (minimalna emerytura w 2020 r. ma wynieść 1200 zł brutto),

- legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, który opłaca podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej,

- legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskuje przychody z tytułu działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, bądź

- opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej


Źródło: https://kadry.infor.pl/ubezpieczenia-sp ... 020-r.html
ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Najważniejsze zmiany dla pracowników i pracodawców w 2020 roku

Rok 2020 przyniesie ważne zmiany dla pracowników i pracodawców - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Z kolei instytucje zajmujące się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych otrzymają większe wsparcie na swoje działania.

Aż o 350 zł wrośnie w 2020 roku minimalne wynagrodzenie. W przyszłym roku wyniesie ono 2600 zł. To oznacza, że płaca minimalna stanowić będzie już 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

- Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie pozytywnie na sytuację finansową gospodarstw domowych. W porównaniu do roku 2015 płaca minimalna wzrośnie o 850 zł, to wzrost prawie o połowę w ciągu ostatnich pięciu lat – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityk społecznej.

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem rośnie także wprowadzona w 2017 roku minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej główny cel to ograniczania zjawiska nadużywania umów cywilnoprawnych oraz ochrona osoby najniżej wynagradzanych. W 2020 r. minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 17 zł – wzrost z 14,70 zł w roku bieżącym.

SPRAWIEDLIWIE ZA WYSŁUGĘ LAT

To jednak nie koniec zmian, tak istotnych dla pracodawców i pracowników. Od 1 stycznia dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

- Na tę zmianę czekali od lat pracownicy z długim stażem pracy, którzy dostawali niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci, bo do minimalnej pensji wliczano im dodatek za wysługę lat – mówi minister Marlena Maląg. – Z nowym rokiem przywracamy wartość dodatku za wysługę lat – dodaje minister.

Dodatek stażowy nie będzie więc pierwszym elementem, który zostanie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia i który nie będzie miał wpływu na wysokość wynagrodzenia. W świetle obowiązującego prawa do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej czy odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.

SIEDEM NIEDZIEL HANDLOWYCH W ROKU
Od 1 stycznia 2020 r. handlować będzie można w siedem niedziel w roku. Zakaz handlu nie będzie więc obowiązywał w dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, w niedzielę bezpośrednio przed Wielkanocą oraz w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

WIĘKSZE WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nowy rok przyniesie również ważne zmiany w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Pierwsza z nich związana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdyż wraz z nią, odpowiednio waloryzowane jest co roku świadczenie pielęgnacyjne. Oznacza to, że w 2020 roku wysokość świadczenia wyniesie 1830 zł netto (wzrost o 247 zł z 1583 zł w roku bieżącym). Do tego dochodzą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, także opłacane z budżetu państwa

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym od dzieciństwa dzieckiem.

Od 1 stycznia 2020 r. wzrasta również dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej. Są to dwie ważne grupy instytucji zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

- Dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej wyniesie od nowego roku 20 496 zł. To wzrost o 2 400 zł w porównaniu do obowiązującej obecnie stawki – mówi minister Marlena Maląg, zaznaczając przy tym, że ostania podwyżka miała miejsca niedawno, w październiku tego roku.

W przypadku zakładów aktywności zawodowej przyszłoroczna podwyżka wyniesie 2 250 zł. To oznacza, że od 1 stycznia dofinansowanie rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w tej placówce wynosić będzie 25 000 zł.

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/312319999-Najwa ... -roku.html
ODPOWIEDZ